Hospital Staff - Paraclinical

Quadra Institute Of Ayurveda

Hospital Staff - Paraclinical Department Wise  

 

  

S.No Name  DOJ Desig Dept
1 DR. Pradeep Kumar 9-11-2015 Principal/H. Suptdtt. Dravyaguna
2 Dr. Jaspreet Singh 09-09-2013 Dy. Suptndt Kaya Chikitsa
3 Dr Jai Shyam Lamba 04-03-2017 M.O. Kaya Chikitsa
4 Dr. Harendra Singh 01-11-2014 E.M.O. Emergency
5 Dr Arun Kumar 02-02-2017 E.M.O. Emergency
6 Dr.Firoz Ahmad 12-11-2017 C.R. Panch Karma
7 Sheetal 09-01-2017 Staff Nurse Panch Karma
8 Mr. Amrish 10-06-2011 P.K.Assistant Panch Karma
9 Mrs. Sunita 10-06-2011 P.K.Assistant Panch Karma
10 Mahesh 01-09-2017 P.K.Assistant Panch Karma
11 Mamta 12-09-2016 P.K.Assistant Panch Karma
12 Dr. Rajesh Kr Maurya 10-01-2014 Physiotherapist Panch Karma
13 Mr. Shakti  Singh 02-01-2013 Yogacharya Swastha Vritta
14 Dr. Mudit Thapaliyal 01-01-2015 R.S.O. Shalya / Shalakya
15 Sultana 06-01-2017 O.T. Nurse Shalya
16 Mr. Aneesh 28-06-2011 O.T. Attendant Shalya
17 Mr. Mohd. Rizwan 10-10-2011 Dresser Shalya
18 Mr. Muzaffar 01-01-2014 Dresser Shalya
19 Dr Suman 27-08-2016 M.O. Stri-Prasuti
20 Dr. Amita 11-02-2016 M.O. Stri-Prasuti
21 Kiran Kannaujiya 12-09-2016 Midwife Stri-Prasuti
22 Dr. Amit Kumar 10-01-2015 M.O. Kaumar Bhritya
23 Mr. Mithilesh Bhatt 11-01-2017 Nursing Superintendant Hospital
24 Mr.. Abhishek Lal 10-06-2012 Staff, Nurse Hospital- I.P.D.
25 Ms. Shweta Nelson David 02-06-2014 Staff, Nurse Hospital- I.P.D.
26 Mr. Raj Kumar Singh Chandel 03-02-2015 Staff, Nurse Hospital- I.P.D.
27 Shalini 09-01-2017 Staff, Nurse Hospital- I.P.D.
28 Harpreet 09-01-2017 Staff Nurse Hospital- I.P.D.
29 Mrs. Antra Jain 01-07-2011 Staff Nurse Hospital- I.P.D.
30 Mr. Manoj Kumar 01-08-2011 Pharmacist Hospital
31 Aneesh 09-01-2017 Pharmacist Hospital
32 Mr. Mohd Israr 28-06-2011 Ward Boy Hospital
33 Mr. Sanjay 09-01-2017 Ward Boy Hospital
34 Mr. Akshansh 06-01-2016 Ward Boy Hospital
35 Mr. Ashish Kumar 09-01-2016 Comp. Operator Common
36 Mr. Belal 09/01/2017 Data Operator Common
37 Mr. Mukesh Jain 5.1.2010 Store-Keeper Common
38 Mr. Amit Kumar 12/01/2014 Lab Technician Clinical Lab.
39 Mr. Manav Bhatnagar 04/01/2016 Lab Technician Clinical Lab.
40 Mr. G.P. singh 16-5-2017 Attendant Clinical Lab.
41 Mr. Shailendra Kumar Singh 12/01/2016 Radiographer X Ray Dept.
42 Mr. Vishal Singh 21-11-2013 Dark Room Attendant X Ray Dept.
43 Priyanshu 12/12/2015 Attendant Teaching Pharmacy
44 Mr. Varish Kumar 11/05/2015 Worker Teaching Pharmacy
45 Mr.Gaurav 11/05/2015 Worker Teaching Pharmacy
46 Mr. Mahendrs Kumar Sharma 20-12-2017 Cook Hospital
47 Sh. Yakub 08/12/2016 Electrician Common
48 Mr. S.Kumar 16-1-2016 Driver Common
49 Mrs. Reeta 11/05/2015 Sweeper Common
50 Mr Seetaram 16-5-2017 Sweeper Common

 

Copyright, QUADRA MEDICAL CAMPUS  | Login