I st Year Syllabus for 2021-26 Batch

 

Kriya Sharir Padarth Vigyan Rachna Sharir Samhita Siddhant Sanskrit